Registreer

Sluit je aan bij JongNS!
Verplicht veld | Dit veld is zichtbaar in je profiel | Veld niet zichtbaar op profiel
  
  
Door je te registreren geef je JongNS toestemming om je ingevulde persoonsgegevens te gebruiken. JongNS gebruikt deze gegevens alleen intern. Dit houdt in dat je gegevens alleen worden gebruikt om te verifiëren of je een NS-medewerker bent, of je aan de leeftijdseis voor JongNS voldoet, voor informatie en over- en registratie voor activiteiten, om met je in contact te komen en ter vermelding in het afgeschermde ledenoverzicht. Voor vragen en bezwaren; mail naar jong@ns.nl.
Contact

Postadres
Laan van Puntenburg 100
3500 ER Utrecht

jong@ns.nl

Bestuur
Maarten Boele
Frank Meijer
Diego Salas Valencia
Miranda Schenk
Murk de Roos
Over JongNS

JongNS is het jongerennetwerk voor iedere NS'er tot en met 35 jaar of die zich zo voelt. We organiseren maandelijks allerlei leuke en inhoudelijke activiteiten zodat jonge NS'ers het bedrijf, andere collega's en andere jongerennetwerken leren kennen. Op deze manier versterken we de samenwerking binnen en buiten NS en zetten we innovaties op uiteenlopende onderwerpen in gang.